مهرگان

 

روز مهر از ماه مهر باستانی برابر با دهم مهرماه خورشیدی

در میان همه جشن هایی که در ایران باستان رواج داشته است دوجشن از همه بزرگتر و باارزش تر بوده است،نوروز و مهرگان.نوروز پیش درآمد بهار و سرسبزی و مهرگان که پس از سپری شدن گرمای تابستان و  برداشت فرآورده های کشاورزی بوده است.

مهرگان از روز” مهر” تا روز” رام” گاهشمار باستانی برابر با ۱۰ تا ۱۶ مهرماه خورشیدی است .

این جشن در پیوند با فرشه مهر ( میترا یا آناهیتا) است و گویند فریدون شاه پیشدادی در این روز به رهبری کاوه آهنگر برآژی دهاک (ضحاک) چیره گشت و آژی دهاک را در کوه دماوند زندانی کرد و فریدون تاج پادشاهی بر سر نهاد. فرشته مهر یکی از یاری کنندگاه کاوه در نبرد با آژی دهاک بود.