بایگانی برچسب‌ها : جشن های ایرانی

مهرگان

 

روز مهر از ماه مهر باستانی برابر با دهم مهرماه خورشیدی

در میان همه جشن هایی که در ایران باستان رواج داشته است دوجشن از همه بزرگتر و باارزش تر بوده است،نوروز و مهرگان.نوروز پیش درآمد بهار و سرسبزی و مهرگان که پس از سپری شدن گرمای تابستان و  برداشت فرآورده های کشاورزی بوده است.

مهرگان از روز” مهر” تا روز” رام” گاهشمار باستانی برابر با ۱۰ تا ۱۶ مهرماه خورشیدی است .

این جشن در پیوند با فرشه مهر ( میترا یا آناهیتا) است و گویند فریدون شاه پیشدادی در این روز به رهبری کاوه آهنگر برآژی دهاک (ضحاک) چیره گشت و آژی دهاک را در کوه دماوند زندانی کرد و فریدون تاج پادشاهی بر سر نهاد. فرشته مهر یکی از یاری کنندگاه کاوه در نبرد با آژی دهاک بود.

آبانگان

جشن آبانگان

روز آبان از ماه آبان ( دهمین روز آبان از سالنمای کهن ایرانی) برابر با ۴ آبان ماه خورشیدی

aban2aban1

آبان به معنای آب و هنگام آب است و یکی از عناصر پاک کننده نزد زرتشتیان و ایرانیان از دوران باستان تاکنون است. درباره پیدایش جشن آبانگان داستان های گوناگون است .

یکی از این داستانها چنین می گوید:

در پی جنگهای دیرپای میان ایران و توران ، افراسیاب تورانی فرمان به ویرانی کاریز ها و جویبارها داد پس از پایان … ادامه خواندن آبانگان